SEVGİ PINARI

Hukuk & Kültür ve Edebiyat Sitesi

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2014/19958
KARAR NO : 2014/15212

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı Şuayip Erbaş vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacı vekili; davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigortacısı olduğu aracın neden olduğu trafik kazasında müvekkilinin kemik kırıkları olacak şekilde yaralandığını, kazanın meydana gelmesinde davalının tam kusurlu olduğunu, müvekkilinin yaralanma sebebiyle aylarca tedavi masrafları ve kontroller sebebiyle ulaşım masrafları yaptığını, kaza sebebiyle manevi açıdan yıprandığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 3.000,00 TL maddi tazminatın tüm davalılardan, davacılar için ayrı ayrı 3.000,00 manevi tazminatın ise davalı sigorta şirketi dışındaki davalılardan kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.
Davalı Doğan Çaylak ve Salih Çaylak vekili; müvekkillerinin kaza nedeniyle yapılan soruşturmada davacılarla uzlaşarak 4.000,00 TL ödeme yaptığını, uzlaşma sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini, uzlaşma sağlandığından tazminat davası açılamayacağını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Davalı Ray Sigorta A.ş. vekili; müvekkil şirketin sorumluluğunun poliçe limitleri dahilinde sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında gerçek zararın tazmini ile sınırlı olduğunu, tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılandığını, davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla malüliyet oranının Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edilmesi gerektiğini, zararın aktüer uzmanınca hesaplanması gerektiğini, temerrüde düşürülmediklerini ve avans faizi istenemeyeceğinin savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı Şuayip Erbaş vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 3. maddesinde birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddedilmesi halinde, red sebebi ortak olan davalılar lehine tek bir avukatlık ücretine hükmolunacağı öngörülmüştür. Mahkemece reddedilen davada vekille temsil edilen tüm davalılar için ayrı ayrı vekalet ücreti verilmiştir. Davanın aynı hukuki sebeple reddedildiği, işletenin hukuki sorumluluğunu sona erdiren feragat beyanının işletenin sorumluluğunu teminat altına alan zorunlu mali sorumluluk sigortacısına da şamil olacağı gözetilerek, davalılar yararına tek vekalet ücreti verilmesi gerekirken ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri doğru görülmemiş ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı HMK'nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (6) ve (7) numaralı fıkralarının hükümden tamamen çıkarılarak yerine (5) numaralı hüküm fıkrasından sonra gelmek üzere; “6-Maddi tazminat talebi yönünden AAÜT'ye göre hesaplanan 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine, 7-Manevi tazminat talebi yönünden AAÜT'ye göre hesaplanan 750,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılar Doğan Çaylak ve Salih Çaylak'a verilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı Şuayip Erbaş'a geri verilmesine 06.11.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top