GENEL OLARAK

Bir vakıayı iddia eden taraf bunu ispatladığı ölçüde o vakıaya dayanır. Türk Medeni Kanunun 6. Maddesinde “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Yine Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 190. Maddesinde “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” İfadesi ile iddia edilen vakıayı ispat külfeti o vakıaya dayanacak kişiye aittir. Özlü sözle herkes iddiasını ispat ile mükelleftir.

09 Temmuz 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 12432
Devamı İçin Tıklayınız

GENEL OLARAK

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 146-161. maddeleri arasında düzenlenen zamanaşımı, hakkın ileri sürülmesini engelleyici nitelikte olup, alacak hakkı alacaklı tarafından , yasanın öngördüğü süre ve şartlar içinde talep edilmediğinde etkin bir hukuki himayeden, başka bir deyişle, dava yoluyla elde edilebilme imkanından yoksun bırakılmaktadır.

16 Haziran 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 28774
Devamı İçin Tıklayınız

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun bir çok maddesinde değişiklik yapan tasarı incelendiğinde ön bir çok konuda önemli değişiklikler bulunmaktadır.

13 Haziran 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 552
Devamı İçin Tıklayınız

MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2:  2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

29 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 1049
Devamı İçin Tıklayınız

MÜTESELSİL    SORUMLULUK

                                                                                                                                                                               & Hüseyin Tuztaş &

GENEL OLARAK

Müteselsil sorumluluk, (zincirleme sorumluluk, birlikte sorumluluk) sorumluluk hukukunda farklı bir yeri bulunmaktadır.  Müteselsil sorumluluk, aynı zararın oluşmasında rolü olan ancak zararın hangi kısmından sorumlu olduğu tespit edilemeyen birden fazla kimsenin, niteliği itibariyle bölünmeye elverişli başka bir deyişle çoğunlukla para ediminden oluşan tazminat ediminin tamamını ifa etmekle yükümlü olduğu, alacaklı zarar görenin de dilediği sorumludan edimin tamamını veya bir kısmını talep yetkisine sahip olduğu, sorumlulardan biri ödeme yaptığı oranda diğerlerinin de sorumluluktan kurtulduğu bir birlikte sorumluluk türüdür.

09 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 8399
Devamı İçin Tıklayınız

Islah dilekçesindeki talebin ıslah kapsamında olmadığı belirlendiğinde bu talebin yeni bir dava olarak kabul edilerek asıl davadan ayırma kararı verilerek ayrı bir esasa kaydedilip bu talebin bu davada görülmesi yapılabilir mi?

Buna cevap verebilmek için hem ıslah müessesini hem de dava açma prosedürünü Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında incelememiz gerekir.

27 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 2197
Devamı İçin Tıklayınız

İcra İflas Kanunun İflasın Ertelenmesini düzenleyen 179. maddesinde büyük değişiklik yapan 6728 sayılı yasa onaylanmasının ardından 09.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. değişiklik aşağıda aynen sunulmuştur.

09 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 4549
Devamı İçin Tıklayınız

5941 sayılı Çek Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan 6728   Sayılı Kanun  onaylanmasının ardından 09.08.2016 tarihinde  resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değiştirilen maddeler aşağıda verilmiştir.

09 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 1253
Devamı İçin Tıklayınız

DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6723  

 Kabul Tarihi: 1/7/2016     Resmi Gazetede Yayınlanma tarihi :  23/07/2016

 

MADDE 1-6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 9 uncu maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

23 Temmuz 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 1034
Devamı İçin Tıklayınız

3 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29779
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/667

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

23 Temmuz 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 1181
Devamı İçin Tıklayınız
Ölümlü trafik kazaları ve bu kazalar neticesinde sigorta şirketlerinin ödemek zorunda oldukları bedeni tazminatlarının ödenmesi sürecinde Hazine Müsteşarlığı yeni kıstaslar getirmiştir. Bilindiği gibi daha önceleri şirketlerin ayırdıkları muallak hasar kalemleri içinde büyük yer tutmasına rağmen yargılamadaki sürelerin uzunlu nedeniyle birkaç yıl sonra hak sahibine ulaşan bu tutarların zamanında ödenmesi adaletin sağlanması için önem  arz etmektedir.
10 Haziran 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 2923
Devamı İçin Tıklayınız

26.04.2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren torba kanun olarak nitelendirilen kanun değişikliği ile 4925 Sayı Karayolu Taşıma Kanunu ile getirilen zorunlu taşıma sigortasını düzenleyen 17-18-19-20-21-22-23-24-25 maddeleri ile 26. maddenin (ı) ve (i) fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı kanunun 3. maddesine Sorumluluk Sigortası başlığı açılarak 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun da düzenlenen zorunlu mali sorumluluk sigortasına atıf yapılmıştır.

27 Nisan 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 2161
Devamı İçin Tıklayınız

Trafik kazası sonucu destekten yoksun kalanların destek zararlarını belirlemede  önem arzeden ölen desteğin gelirinden alacağı paya destek payı demekteyiz. Bu makalemizde destek kavramı, destek çeşitleri ve en önemlisi de Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin en son kararları ile benimsediği destek pay esası çerçevesinde destek pay oranlarını inceleyeceğiz. 

23 Nisan 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 10139
Devamı İçin Tıklayınız
Yukarı Kaydır