Vekalet ücreti esas talebi geçemez

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/15514
KARAR NO : 2015/4452

Y A R G I T A Y      İ L A M I

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleştirilen dosya davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:


-K A R A R-

Asıl ve birleşen dosya davacılar vekili; davalıların sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın yol kenarında yaya olarak bulunan müvekkili Cemile Çataklı ve eşi Selahattin Çataklı'ya çarptığını, müvekkili Cemile Çataklı'nın yaralandığını, müvekkillerinin eşi ve babaları olan Selahattin Çataklı'nın ise vefat ettiğini, müvekkillerinin müteveffanın desteğinden yoksun kaldığını, cenaze giderleri yaptığını, desteğin ölümü ve yaralanma sebebiyle müvekkillerinin acı ve elem duyduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacılar için ayrı ayrı 1,00 TL olmak üzere toplam 2,00 maddi tazminat ile toplam 60.000,00 TL manevi tazminatın, birleşen dosyada davacı Münteka için 2,00 maddi tazminat ile 20.000,00 TL manevi tazminatın davalı sigorta şirketi sadece maddi tazminattan sorumlu olmak kaydıyla davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. Davacılar vekili daha sonra verdiği ıslah dilekçeleri davacı Cemile için maddi tazminat talebini 7.066,47 TL olarak ıslah etmiş ve talebine dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesini talep etmiştir. Davalı Bilal Öztürk; davacı ve müteveffanın etrafına bakmadan yoldan aceleyle geçmek istemeleri sebebiyle kazanın meydana geldiğini, müteveffanın 70 yaşında olması sebebiyle davacılara desteğinin olmadığını, manevi tazminat talebinin fahiş olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir. 

Davalı Fiba(Sompo Japan) Sigorta A.Ş. vekili; Beykoz mahkemelerinin yetkili olduğunu, sigortalının kusuru oranında teminat limiti dahilinde sorumlu olduklarını, tedavi giderlerinden SGK'nın sorumlu olduğunu ve temerrüde düşürülmediklerini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile davacı Cemile Çataklı için 4.066,47 TL destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren, 425,00 TL cenaze giderinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davacı Cemile için 6.000,00 TL, davacı Sefer ve Münteka için ayrı ayrı 3.000,00 TL olmak üzere toplam 12.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Bilal Öztürk'ten tahsiline karar verilmiş; hüküm, asıl ve birleştirilen dosya davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl ve birleşen dosya davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve cismani zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Karar tarihinde yürürlükte bulunan 2013 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12. maddesinin 2. fıkrasında konusu para veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda avukatlık ücretinin tarifenin üçüncü kısmına göre nispi olarak belirleneceği, ancak bu ücretin asıl alacağı geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Davacılar vekili, birleşen dosya davacısı Münteka Çataklı için 2,00 TL maddi tazminatın tahsilini talep etmiş olup mahkemece maddi tazminat talebi reddedilmiştir. Mahkemece, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12. maddesinin 2. fıkrası gereğince vekalet ücretinin asıl alacağı geçemeyeceği nazara alınarak reddilen miktar itibariyle takdiren vekalet ücreti verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken bu hususun gözden kaçırılması doğru olmayıp bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı HMK'nun geçici 3/2. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün son sayfasının mükerrer (5) numaralı son bendinde yer alan “hesaplanan 440,00 TL vekalet ücretinin davacıdan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davalı sigorta şirketine verilmesine” ibaresinin hükümden çıkarılarak yerine gereğince kelimesinden sonra gelmek üzere “reddedilen kısım için miktar itibariyle vekalet ücreti verilmesine takdiren yer olmadığına” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 19.03.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

on 11 Temmuz 2016
Gösterim: 1000

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır