Kamu aracının verdiği zararda Yargı yeri

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/18212
KARAR NO : 2015/6502
Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-


Davacı vekili, davalıya ait askeri personelin taşıma servis işinde kullanılan 06 C 4931 plakalı aracın 11/10/2011 tarihinde çarptığı yaya müvekkilinin yaralandığını, davalının KTK’nun 85/1. maddesi gereğince zarardan müteselsil sorumlu olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL maddi 50.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, idarenin hizmet kusuruna dayalı davanın idari yargıda görülmesi gerektiğini, müvekkilinin kazaya sebebiyet veren 06 C 4931 plakalı aracın maliki olmadığını, aracın kurum personelinin mesaiye götürülüp getirilmesi için Hava K.K. ile Seda Tur. Oto. İşl. Ltd. Şti arasında imzalanan 01/07/2011 tarihli (195 iş günü) servis aracı kiralanması hizmet alımına ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında kiralandığı, yüklenicinin taşıma hizmeti sırasında kazanın meydana geldiğini, sözleşme gereğince sorumluluğun yükleniciye ait olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalının taşıma hizmetini kendi araçları ile veya özel kişi veya kuruluşlardan kiralayıp doğrudan işlettiği otobüsle ifa etmediği, 2918 Sayılı Kanunun 106. ve 110. maddelerinde tarif edilen şekilde işleten sıfatını kazanmadığı, davanın askeri hizmetin ifası sırasında hizmet kusuruna dayanılarak açıldığı gerekçesiyle idari yargının görevli olduğu davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

 

Davacı tarafından, davalı Milli Savunma Bakanlığının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesi gereğince işleten olarak sorumluluğuna dayanılmıştır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 106. maddesindeki “Genel ve katma bütçeli kuruluşlara, İl Özel İdareleri ve belediyelere ve kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı bu kanunun işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır” ve 110. maddesindeki (Değişik: 11/01/2011-6099/14 md.) “İşleteni veya sahibi Devlet ve diğer kamu kuruluşları olan araçların sebebiyet verdiği zararlara ilişkin olanları dâhil, bu Kanundan doğan sorumluluk davaları, adli yargıda görülür. Zarar görenin kamu görevlisi olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını önlemez. Hemzemin geçitte meydana gelen tren-trafik kazalarında da bu Kanun hükümleri uygulanır.” hükümleri gereğince iş bu davada adli yargı görevlidir. Bu halde mahkemece işin esasının incelenerek, davalının işleten olup olmadığı değerlendirilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yargı yolu yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 5.5.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

on 11 Temmuz 2016
Gösterim: 753

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır