Desteğin gelirinin tespiti

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/18326
KARAR NO : 2015/5042

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili, davalı tarafından Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ile sigortalanan aracın 21/07/2012 tarihinde yaptığı kazada araçta yolcu olarak bulunan müvekkillerinin desteği Çetin Erkut’un vefat ettiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı eş Müyesser için 40.000,00 TL, davacı baba Kemal için 5.000,00 TL, davacı anne Sultan için 5.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının ve 500,00 cenaze giderinin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesiyle destekten yoksun kalma tazminatı talebini davacı eş Müyesser için 188.159,00 TL’ye, davacı baba Kemal için 13.652,00 TL’ye, davacı anne Sultan için 22.688,00 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı Ergo Sigorta A.Ş. vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulü ile 225.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2)Dava, trafik kazasında vefat nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

BK’nun 45/2. maddesi gereği, ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir. Bu yasal düzenleme doğrultusunda hükmedilmesi gereken maddi tazminat, davacıların daha önce aldıkları ancak murisin ölümü sonucu artık alamayacakları destek miktarıdır. Yoksun kalınan gerçek destek miktarının tespit edilebilmesi için öncelikle desteğin sağlığında elde ettiği net gelirin doğru saptanması icap eder.
Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda desteğin geliri değerlendirilirken, dava dilekçesinde desteğin pidecide motosikletiyle servis işi yaptığı ve mesai saatleri dışında da motosiklet tamir ettiği iddiasına ve aynı doğrultudaki tanık beyanlarına göre tazminatın hesaplanması doğru olmamıştır. Desteğin motosiklet tamirciliği yaptığına dair tanık beyanından başka delil bulunmadığından bu işten gelir elde ettiği ispatlanamamıştır. Bu halde, mahkemece aktüer bilirkişiden ek rapor alınarak desteğin yalnız pide servisi işinden olan kazancına göre tazminatın hesaplanması ve sonucuna göre karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ; Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 30.3.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

on 14 Temmuz 2016
Gösterim: 959

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır