Maluliyet raporu Adli Tıp uzmanı tarafından tüzük yada yönetmelik hükümlerine göre hazırlanması

T.C.

YARGITAY

17. Hukuk Dairesi

ESAS NO              : 2014/17790

KARAR NO          : 2014/13405     

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Taraflar arasındaki hakem kararının teblige çıkarılması/sakalanması davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

  Davacı vekili, davalının zorunlu  mali sorumluluk sigortacısı olduğu aracın müvekkili idaresinde bulunan motosiklete çarptığını, kazada müvekkilinin yaralandığını, uzun süre tedavi olmasına rağmen işgücü kaybı meydana geldiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 30.000,00 TL'nin tahsilini istemiştir.

Davalı sigorta şirketi vekili, davacıya maluliyet nedeni ile  ödeme yaptıklarını, sorumluluklarının kalmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Hakem heyetince, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre 159.468,00 TL'nin tahsiline karar verilmiş,  karar davalı sigorta şirketi vekili tarafından  temyiz edilmiştir.

Dava Borçlar Kanunu'nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK m. 54) gereğince çalışma gücünün kaybı nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

                Davacı taraf, trafik kazası sonucu yaralanması nedeni ile daimi maluliyete uğradığını ileri sürmüş, Sigorta Tahkim Komisyonu  Hakem Heyetince Devlet Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu hükme esas alınarak %38 çalışma gücü kaybı olduğunu değerlendirerek belirlenen maddi tazminata hükmedilmiştir. 

“Cismani Zarar Halinde Lazım Gelen Zarar ve Ziyan” başlığı altında düzenlenen TBK'nın 46. maddesinde, bedensel zarara uğranılması nedeni ile talep edilebilecek zarar türleri belirtilmekte olup çalışma gücü kaybı da bu zarar türleri arasında yer almaktadır. Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebinin bulunması halinde, zararın kapsamının belirlenmesi açısından maluliyetin varlığı ve oranının belirlenmesi gerekmektedir. Sözkonusu belirlemenin ise Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşların çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

                Somut olayda davacının yaralanmasına neden olan kazaya bağlı maluliyetine ilişkin olarak dosyada 19.11.2013 tarihli  Devlet Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu bulunmakta ise de, maluliyet oranı kaza tarihine göre yürürlükte bulunan Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü hükümleri dikkate alınarak belirlenmemiş olup yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak davacının çalışma gücü kaybı oranının belirlenmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

                SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 15.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

on 26 Temmuz 2016
Gösterim: 1226

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır