Destek zararı eşin evlenmesine kadar hesaplanmalıdır

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/17366
KARAR NO : 2015/5092

 

Y A R G I T A Y    İ L A M I

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Aksigorta AŞ vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-
Davacılar vekili, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın, davacı İbrahim Akkaya'nın sürücüsü olduğu araca çarpması sonucu araçta yolcu olarak bulunan davacılar desteği Sebahat Karakaya'nın vefat ettiğini belirterek fazlaya dair talep ve hakları saklı kalmak üzere davacı İbrahim Karakaya'nın hasar gören aracı için 600,00 TL yine desteğin eşi olan İbrahim için 100,00 TL, çocukları davacı Beyza Şenol için 100,00 TL, davacı Havanur Gök için 100,00 TL, Nermin Gök için 100,00 TL maddi tazminat ile davacı İbrahim Karakaya için 20.000,00 TL, davacılar Dilek ve Betül için 7.000,00'er TL yine Betül için 1.000,00 TL, davacılar Esra Pekuslu ve Halil Karakaya için 7.000,00'er TL, davacı Bünyamin Gök için kızları Havanur ve Nermin'in yaralanmasından dolayı kendisine asalaten kızlarına velayeten 1.000,00 TL manevi tazminatın (sigorta şirketinin poliçe limiti ve maddi tazminattan sorumlu olmak üzere) kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile davacı eş İbrahim için talep ettikleri destekten yoksun kalma tazminatını 48.906,00 TL'ye yükselttiklerini bildirmiştir.

Davalı Aksigorta AŞ vekili, müvekkili tarafından davacı İbrahim'e ödeme yapıldığını, ibra edildiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Diğer davalılar, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; hasar bedeli ile ilgili davanın yapılan ödeme nedeniyle konusuz kaldığından karar ittihazına yer olmadığına, davacı İbrahim için 48.906,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı sigorta şirketi açısından dava tarihinden ve poliçe limiti ile sınırlı olmak, diğer davalılar açısından hakkız fiil tarihi olan 13/07/2008 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacı eyza Şenol ile ilgili davanın atiye bırakılmasına, davacılar Havanur Gök, Nermin Gök ile ilgili maddi tazminat davasının yasal şartları oluşmadığından reddine, manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile davacı İbrahim için 10.000,00 TL, davacılar Dilek Nergis, Betül Gök, Esra Pekuslu, Halil için ayrı ayrı 5.000,00'er TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 13/07/2008 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi dışındaki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, davacılar Bünyamin Gök ve Betül Gök için kızlarının yaralanmasından dolayı 500,00'er TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 13/07/2008 tarihinden itibaren sigorta şirketi dışındaki davalılardan alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, karar verilmiş; hüküm, davalı Aksigorta AŞ vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacı eş İbrahim Karakaya'nın 10/11/2008 tarihinde evlendiği anlaşıldığından ve evlilik tarihinde destek ihtiyacı sona ereceğinden davacının evlendiği tarih nazara alınarak destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması için aktüer bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı Aksigorta AŞ vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Aksigorta A.Ş'ne geri verilmesine 30.3.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

on 09 Ağustos 2016
Gösterim: 893

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır