Güvence rücu edebilmesi için alacak zamanaşımı süresi içinde ödenmelidir

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/11047 
KARAR NO : 2013/12117
Y A R G I T A Y   İ L A M I
       Davacı Güvence Hesabı ile davalılar Şenay Alkan, Tuba Alkan, Serpil Alkan, Canan Alkan arasındaki dava hakkında Gaziantep 5 Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 14.06.2011 gün ve 2009/504, 2011/386 sayılı hükmü Dairemizin 10.10.2012 gün ve 2011/10478- 2012/10802 sayılı kararı ile onanmasına karar verilmiştir. Süresi içerisinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü.
                     - KARAR -
Davacı vekili, davalıların mirasçısının sürücüsü olduğu aracın zorunlu mali sorumluluk poliçesi ile sigortalı olmadığı kaza tarihinde meydana gelen kaza nedeni ile araçta yolcu olarak bulunan Şerif Demircioğlu'nun yaralanmasına neden olduğunu, maluliyet nedeni ile 18.000,00.-TL ödeme yapıldığını ileri sürerek bu miktarın rücuen tahsili için yapılan takibe itirazın iptalini talep etmiştir.  
Davalılar vekili, kaza tarihinden itibaren zamanaşımı süresinin geçmesine karşın yapılan ödeme nedeni ile kendilerinin sorumluluğunun bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davalının zamanaşımına uğramış tazminat talebinin ödenmemesi gerektiğine ilişkin süresinden sonra yapılan zamanaşımı def'ine davacının herhangi bir savunma getirmeyerek örtülü olarak muvafakat ettiği gerekçesi ile davanın zamanaşımı nedeni ile reddine karar verilmiş; hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine hüküm Dairemizce onanmış, bu kez davacı vekili kararın düzeltilmesini talep etmiştir.
   Dava, Güvence Hesabı tarafından ödenen tazminatın rücuan tahsili istemine ilişkindir.  Trafik sigortası bulunmayan aracın neden olduğı tek taraflı kazada araç sürücüsü davalıların murisi Ramazan Alkan hayatını kaybetmiş, dava dışı iki kişi yaralanmıştır. Davacı Güvence Hesabı, yaralanan Şerif Demircioğlu 'na ödediği tazminatın davalılardan rücuan tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptalini talep etmektedir. Uyuşmazlık davacının zamanaşımı içinde tazminatı ödeyip ödemediği ve davanın zamanaşımı içinde açılıp açılmadığı noktasındadır. 2918 sayılı KTK’nun 109/2 nci maddesi uyarınca davanın cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş olması ve Ceza Kanunun bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunması halinde, bu sürenin maddi tazminat talepleri içinde geçerli olacağı  düzenlenmiş, KTK’nun 109/son maddesi ile de tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu haklarının, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek olanı öğrendikleri tarihten başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrayacağı öngörülmüştür. 10.0.2002 tarihinde meydana gelen kazada dosya kapsamından anlaşıldığı üzere bir kişi ölmüş ve iki kişi yaralanmıştır. Yaralı Şerif Demircioğlu'nun yaralanmasının ağırlığı da dikkate alınarak, kaza tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK'nın 455/2 ve 102 maddeleri uyarınca zamanaşımı süresi 10 yıl olup, bu süre tazminat talebi için de geçerlidir.  Davacı Güvence Hesabı Şerif Demircioğlu'na 01.09.2008 tarihinde ödeme yapmıştır. Bu durumda yapılan ödeme 10 yıllık zamanaşımı içindedir. Yine davacı ödeme yaptıktan sonra müteselsil sorumlu araç sürücüsü mirasçıları aleyhine 15.01.2009 tarihinde icra takibi başlatmış olup talep iki yıllık zamanaşımı içinde yapılmıştır. Açıklanan nedenlerle davanın esasına girilerek karar verilmesi gerekirken, zamanaşımı nedeni ile davanın reddine karar verilmesi ve hükmün onanması doğru olmamıştır.
 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 10.10.2012 gün ve 2011/10478- 2012/10802 sayılı Onama ilamı kaldırılarak, mahkeme hükmünün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, tashihi karar ve temyiz peşin harçlarının davacıya geri verilmesine 12.09.2013 tarihinde üye E.S.Baydar'ın karşı oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.
 
 
 
 
on 15 Şubat 2017
Gösterim: 2631

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır