Hatır taşıması ve müterafik kusur indirimi

T.C. YARGITAY

17. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2016/4100  KARAR NO : 2016/5898

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı Türkan Ünal vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:-K A R A R-Davacılar vekili, davalı T.Ü'ın eşi olup dava konusu kazada vefat eden B.Ü.'ın işleteni, davalı M.Ç.'in sürücüsü, diğer davalının trafik (ZMSS) sigortacısı olduğu aracın karıştığı tek taraflı trafik kazasında, araçta (yolcu olarak) bulunan davacılar Memet ve Halide'nin müşterek çocukları, diğer davacıların kardeşi M.Ş.'ın vefat ettiğini ileri sürerek, ıslahla birlikte davacı anne ve baba için toplam 36.881,66 TL. destekten yoksun kalma tazminatı ile her davacı için manevi tazminata karar verilmesini talep etmiş, bilahare manevi tazminata ilişkin davayı takip etmeyeceklerini bildirmiştir.Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, toplanan delillere ve bozma ilamına göre,  davacılar  manevi tazminat taleplerini atiye bıraktıklarından manevi tazminat yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davacı E. Ş.'ın maddi tazminat talebinin reddine, davacılar M.Ş. ve H.Ş. yönünden, davanın kısmen kabulü ile, müterafik kusur  sebebi ile  %40, hatır taşımacılığı sebebi ile %30  indirim yapılarak, davacı M.Ş. için 10.404,57 TL, Davacı H.Ş. için 11.820,01 TL olmak üzere toplam 22.224,58 TL maddi tazminatın (davalı sigorta şirketi dava tarihinden itibaren faiz ve poliçe limiti ile sorumlu olmak kaydıyla)  olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak  bu davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı T.Ü vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalı T.Ü. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dosya kapsamı itibariyle kazada ölen davacılar murisi yolcu M.Ş'ın araç sürücüsünün alkollü olduğunu bilerek araca binmiş olduğu anlaşılmakta olup, buna göre, zarara uğrayanın zarar doğuran eyleme razı olmuş veya kendisinin yol açtığı durum ve koşullar zararın meydana gelmesine etki yapmış ise; tazminat miktarından Borçlar Yasa'nın 44. maddesi (6098 Say.TBK.mad.52) uyarınca, olayda ölenin müterafik kusuru bulunduğundan uygun tutarlarda indirim yapılması gerektiği açıktır. Mahkemece bu doğrultuda %30 oranında indirim yapılması Dairemiz uygulamasına göre fazladır. Yine aynı şekilde mahkemece bilirkişinin belirlediği maddi tazminattan hatır taşıması nedeniyle %40 oranında indirim yapılmış olması da fazla olup, Dairemizin yerleşik uygulamasına göre bilirkişi tarafından belirlenen tazminattan %20 oranında hatır taşıması nedeni ile indirim, %20 oranında müterafik kusur sebebi ile indirim yapılarak sonucuna göre karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir. 

3-Davacılardan E.Ş. yönünden dava tümden red, diğer davacılar yönünden kısmen kabul kısmen red edildiğine göre red edilen kısımlar yönünden davalı lehine vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken bu konuda olumlu olumsuz bir karar verilmemiş olması da doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı T.Ü. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin, 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı T.Ü. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara ve davalı T.Ü'a geri verilmesine 12/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

on 11 Nisan 2018
Gösterim: 3303

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır